Hydrolog

Hydrolog

Har du någon gång undrat varför det blir översvämningar på vårarna, varför torka uppstår på vissa ställen och hur föroreningar kan spridas med strömmande vatten till grundvattentäkter, vattendrag, sjöar och kuster? I så fall är det hydrologen du ska fråga. Hydrologi är läran om vattnet inom Jordens landområden. En hydrolog studerar således vatten i insjöar, vattendrag och i marken.

Kunskaper om nederbördsmängder, hur mycket vatten som avdunstar och hur mycket som rinner bort från ett område är centrala för hydrologen. Denna information gör det möjligt att tala om hur mycket vatten som strömmar igenom grundvattnet, vattendragen och sjöarna i ett visst område. Tack vare dessa specialkunskaper om vattnets kretslopp kan hydrologen besvara många frågor om vattnet och vår miljö.
 
En viktig uppgift kan vara att varna för höga flöden i vattendrag vid vårflod och under perioder med kraftig nederbörd. Hydrologer kan också undersöka vilka konsekvenser exempelvis ett brobygge kan få för miljön. Planering av ett områdes vattenförsörjning på lång sikt är en annan viktig uppgift. Miljövård är ett stort arbetsområde för hydrologer.
 
Genom sina kunskaper om vattnets väg genom landskapet kan hydrologen till exempel förutse effekterna av föroreningsutsläpp på marken, i vattendrag eller i sjöar. Hydrologen kan till exempel analysera hur föroreningarna kommer att spridas i miljön och vilken effekt olika åtgärder för att hindra spridningen kan få. Det finns också nyttiga ämnen i marken, så kallade närsalter, som till exempel växter behöver. Det är viktigt att dessa ämnen behålls i marken och inte förs med vattenströmmar ut i sjöar och hav. Även i detta sammanhang kommer hydrologens kunskaper till användning när det gäller effekterna av olika ingrepp i naturen.
 
Hydrologens viktigaste arbetsverktyg är datorn. Med bland annat mätningar av vattenflöden i naturen som grund görs beräkningar med datorns hjälp för att skapa en bild av hur vattnet strömmar i mark, vattendrag och sjöar. Med hjälp av dessa så kallade modeller kan hydrologen förutse exempelvis översvämningar och effekter av mänskliga ingrepp i miljön. Många hydrologer tillbringar stor del av sin tid på kontoret, medan andra ägnar betydande tid åt undersökningar ute i naturen.
 
Hydrologer kan arbeta på till exempel Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), inom den offentliga förvaltningen, vattenkraftföretag, konsultföretag och på universitet och högskolor. På universiteten och högskolorna ägnar sig hydrologerna åt forskning och undervisning. Vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner och olika företag ägnar sig hydrologerna åt både praktiska tillämpningar och forskning, till exempel att göra tillrinnings- och översvämningsprognoser och olika miljörelaterade beräkningar.
 
Hydrologer har ofta internationella kontakter och deltar ofta i olika bistånds- och industriella projekt utomlands.

Utbildning

För att bli hydrolog krävs studier på högskolenivå. Hydrologiutbildning kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot hydrologi och vattenfrågor. Utbildningarna omfattar cirka två år på avancerad (master-) nivå efter olika möjliga 3-åriga natur-, teknik- och miljövetenskapliga kandidatexamina.
 
Utbildning inom hydrologi finns på flera orter i Sverige inom till exempel naturgeografiska, geovetenskapliga och miljövetenskapliga mastersprogram på olika universitet. Möjlighet till fördjupade studier i ämnet hydrologi finns framför allt vid Uppsala universitet. En annan möjlighet till arbete inom det hydrologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar omfattar totalt 5 års heltidsstudier.
Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, ex. kan man välja läsa på Naturbruksprogrammet.
Programplan för Naturbruksprogrammet på gymnasiet kan du se här>>
HydroIogiska ord & begrepp hittar du här: www.smhi.se/kunskapsbanken
 
För mer information se www.naturvetarna.se
FIer sajter i ämnet:
www.naturvardsverket.se - info om Ramsarkonventionen, som är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt;
http://kallakademin.se
www.smhi.se - SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, som är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet;
http://www.vattendag.org/vattenpaketet/
http://www.svensktvatten.se/
http://www.foreningenvatten.se/
http://www.sgu.se/grundvatten/
http://www.smhi.se/klimat/arssammanstallningar/vatten
http://info1.ma.slu.se/Miljotillst/Metaller/metaller.ssi
http://info1.ma.slu.se/Miljotillst/Eutrofiering/Eutrofi_titelsida.ssi
om hydroIogisk forskning se www.smhi.se/forskning
om historiska översvämningar: www.smhi.se

Visste du att...?
Det skulle ta ca 40 år att fylla hela Globen i Stockholm med vatten från en vanlig vattenkran.
 

6 liknande yrke(n)