Slaktare

Slaktare

Som slaktare är du en viktig länk i produktionskedjan av livsmedel. Efter avlivning och beredning av djurkroppen tar andra yrkesgrupper vid, som styckaren och charkuteristen, innan de färdiga köttprodukterna kan köpas ute i handeln.

Som slaktare avlivar du slaktdjur. Djuren transporteras till slakteriet där de besiktigas. Därefter bedövar du djuret och avlivar det med pistol, gas eller el. Avlivningsmetoden liksom arbetsmomenten i slakten varierar beroende på djurslag.

Bedövningsmetod varierar mellan olika djurslag. För större djur används bultpistol och för mindre djur används koldioxid eller elektricitet.

Efter djurhantering, avlivning och avblodning - krokas slaktkroppen upp på en bana i taket. Grisa tvättas, skållas och avhåras medan nötdjur avhudas. Allt detta sker i den orena delen av slakteriet.
Slaktkroppen förflyttas sedan hängande till den rena sidan av slakthallen där andra slaktare tar emot slaktkroppen för urtagning av inälvor innan slaktkroppen klyvs, oftast med maskinsåg.

Arbetet är fysiskt och kan vara påfrestande för kroppen då styckningen innebär monotona rörelser i en kylig arbetsmiljö.

Slaktare kan avlägga ett särskilt prov och efter ett godkänt prov, få ett gesällbrev.

Utbildning

Slaktare får sin grundutbildning inom gymnasieskolan på Restaurang och livsmedelsprogrammet eller på arbetsplatsen.

Möjlighet till lärlingsutbildning som leder till detta yrke, kan finnas inom gymnasieskolan. Vidareutbildning/fortbildning sker på arbetsplatsen.

Lämpliga för slaktare utbildningar i livsmedelsteknik och livsmedelshantering kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

 

1 liknande yrke(n)