Styrman/flygplan

Styrman/flygplan

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kaptenen som fattar beslut men hen gör det i samråd med styrmannen. Man måste ha arbetat ett visst antal år som styrman innan hen har möjlighet att bli fIygkapten.

Styrmans uppgift är att backa upp fIygkaptenen med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kaptenen och styrman delar på arbetet: den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, samtidigt som den andre utför sjäIva flygningen.

Precis före flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under de delar av flygningen då autopiloten styr, är det fortfarande kaptenens och styrmannens uppgift att övervaka situationen och de instrument som används. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika händeIser som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

Du som är intresserad av detta yrket, viII kanske också bekanta dig mer fIer yrken, försIagsvis:
Flygingenjör>>, trafikinspektör>>lokforare>>flygledare>>transportledare>>trafikflygare>>, sjöyrken>> och järnvägsyrken>>

Utbildning

Utbildning av piloter ges inom Yrkeshögskolan. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information och aktuella behörighetskrav. Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till piIotutbildningen. Läs mer om kraven på Transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/

Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning som är en av Sveriges största flygskolor.
Det är även möjligt att utbilda sig till pilot utomlands.

För mer information kan man vända sig exempelvis till:

Transportstyrelsen - http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/

Svensk Pilotförening, SPF - http://www.swealpa.se/

Svenska flygbranschen - http://www.transportforetagen.se/Om-Oss/Vara-medarbetare/

 

3 liknande yrke(n)