Användbarhetsexpert

Användbarhetsexpert

Arbetsuppgifter

Användbarhetsexpert eller användbarhetsdesigner ser till att datasystem och webbplatser blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. De är en länk mellan användare och systemutvecklare/programmerare. Vad som ingår i arbetsuppgifterna för dem som arbetar med användbarhet kan variera när de kommer in i ett nytt projekt. Är det ett nytt system eller en ny produkt som ska utvecklas kan de vara med i projektet redan när kraven på systemet specificeras. Med hjälp av intervjuer, enkäter och workshops samlar man inledningsvis in information om användarna, deras bakgrund, arbetssituation och vilka krav de ställer på systemet/produkten. Uppgifterna som ska utföras med produkten analyseras liksom vilka aktiviteter systemet ska stödja. Med den information man fått fram som grund formuleras användbarhetsmål tillsammans med beställaren av produkten. Kunskaper man får i analysarbetet används i det fortsatta designarbetet.
Användbarhetsexperter deltar i arbetet med att ta fram och utveckla designidéer med hjälp av prototyper (modeller) och utvärderar designförslag. Ofta arbetar man med att öka användbarheten hos ett befintligt system eller en befintlig webbplats. Den befintliga produkten granskas för att utvärdera hur väl den fungerar och identifiera problem när det gäller användbarheten av produkten. Det ger förslag till förbättringar.

Utbildning

Användbarhetsexperter/-designer har i regel en högskoleutbildning där dataämnen och beteendevetenskap ingår. Utbildningskraven kan variera men lämpliga utbildningar kan vara civilingenjörs utbildning med datainriktning, system eller kognitionsvetenskaplig utbildning. En interaktionsdesigner bör både ha kunskaper i beteendevetenskap, dataämnen och formgivning.

Framtidsutsikter

Utvecklingen inom Data och IT är snabb, och det är viktigt för den som väljer ett datayrke att vara beredd på att yrkesinnehållet och kraven på kompetens ständigt förändras. Behovet av att rekrytera dataspecialister kommer att vara högt de närmsta tio åren, delvis på grund av att tjänster riktade till företag växer, och tillgången på utbildade dataspecialister kommer troligtvis inte vara tillräcklig.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

5 liknande yrke(n)