Platschef inom bygg

Platschef inom bygg

Som PIatschef inom bygg ansvarar du för att aktuellt projekt med underställda tjänstemän genomförs enligt handlingar med högsta möjliga produktivitet samt i överensstämmelse med de IokaIa (av företagets fastställda) riktlinjer. Platschef skall stoppa aktivitet vid oacceptabel miljöpåverkan och det ingår i kvalifikationer att kunna bedöma var gränsen går mellan acceptabel och oacceptabel miljöpåverkan.

Platschefen är den som har högst ansvar ute på byggarbetsplatsen, och befattningsbeskrivning som hen innefattar omfattar flertalet olika arbetsmoment där hen bl.a. ansvarar över kvaliteten, ekonomin och tidsplanering.

 • Inom arbetsområde Produktion bör platscehfen:
  Leda och ansvara för projektets genomförande enligt en fastställd budget.
  Upprätta miljöanalys samt genomföra och följa upp projektet enligt denna.
  Platschefen skall fördela erforderliga resurser inom projektet.
  Ansvara för att arbetsmiljön säkerställs genom att gällande lagstiftning, och projektets arbetsmiljöplan/riskbedömning följs. Kvalitetspärmen skall dagligen uppdateras.
  Arbetsmiljöansvarig enligt Bas P och Bas U delegeras från arbetschef
  Planera och fördela arbetet . Regelbundna och strukturerade gubbmöten skall genomföras.
  Ansvara för att åtgärder för risker och möjligheter från anbudsskedet planeras och genomförs. Vidare ansvara för att tillkommande risker och möjligheter förs upp på handlingsplanen för risk och möjlighetsanalys, att åtgärder vidtages för dessa samt att de följs upp och stäms av.
  Ansvara för erfarenhetsåterföring.
  Platschefen skall genomföra arbetsberedningar och delegera arbetsuppgifter för att skapa engagemang.
  Eftersträva störningsfri produktion enligt företagets uppsatta mål
  Ansvara för att leverantörsbedömning/värdering genomförs
  Ansvara för litteratur och tekniskt utförande.
  Ansvara för framtagning av underlag inför projektrapportering och projektavslut.
  Deltaga på byggmöten som representant för Brunner & Brunner som platschef bygg.

 • Platschefen har också personalansvar och inom det område är personalchefens arbetsuppgifter följande:
  Ansvar för att en effektiv organisation skapas i projektet där allas kunskap och kompetens kan tas tillvara.
  Planera resursåtgången i samråd med arbetschef
  Ansvar för att fortlöpande bevaka och åtgärda tecken på för hög arbetsbelastning och ohälsosam stress hos direktrapporterande personal, arbetsledare och yrkesarbetare.
  Fortlöpande informera om projektets utveckling, tidplaner, kvalitet, miljö och ekonomi.
  Utveckla projektets personal i sina yrkesroller.

 • Inom område Ekonomi är platschefens uppgifter:
  Ansvara för underrättelser
  Ansvara för kontroll av leverantörsfakturor avseende mängd och pris.
  Ansvara för godkännande av tidrapporter.

För mer information var god se http://www.framtid.se/yrke/platschef