Elevassistent

Elevassistent

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver man vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare och att samarbeta med andra elevassistenter och lärare. Man behöver också kunna hantera utåtagerande elever på ett lågaffektivt sätt.

Utbildning

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och eventuellt separat (helst eftergymnasial) utbildning, t.ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för elevassistenter är ganska tuff över hela landet. Antalet elevassistenter som arbetar ute på skolorna är beroende av hur mycket varje kommun och varje enskild rektor väljer att satsa på elevstöd i skolan. Kunskaper om att arbeta med elever som behöver särskilt stöd ökar chansen till jobb.

Anställningsvillkor

Anställningar som elevassistent i Sverige är allt som oftast "visstidsanställningar" som varar under en "viss tid" som ofta är en termin eller i bästa fall - ett läsår. Ofta är det en kombination "visstid" och samtidigt deltid - t.ex 75% eller halvtid eller ännu mindre omfattning. 
Om du känner att du vill ha en "fastanställning" (heltid tillsvidare) då är kanske detta yrke inte rätt för dig. Se i så fall gärna andra yrkespresentationer som berättar om liknande yrken men där det finns möjlighet till att få "fastanställning"; i första hand är det yrken Skötare inom psykiatrisk vård>>, Undersköterska>> och Hemtjänstpersonal>>. Men även andra yrken, som t.ex Barnskötare>> kanske kan bli av intresse för dig.

Nyttiga länkar
www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken - se platsannonser (yrke "Elevassistent");
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september);
www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida;
www.fragasyv.se/info - jämförelse/förklaring om flera närbesläktade yrken.

6 liknande yrke(n)