Försäljningschef

Försäljningschef

Försäljningschefens uppgift är att bygga, coacha och stärka sitt team av säljare. Att handleda säljare, sätta upp mål och kunna bedöma säljarens prestation samt ge konstruktiv feedback är några av säljcoachens viktigaste uppgifter.

Du måste ha kunskap om ledarskap och ekonomi och veta hur man följer upp resultat. Som försäljningschef ansvarar man för försäljningsplanering, organisation, prognos och budget. Samtidigt måste en försäljningschef förstå hur man motiverar sina medarbetare och veta hur prestation hänger samman med motivation. Även rekrytering tillhör försäljningschefens uppgifter.

Försäljningschefer som har lägre svårighetsgrad på sina arbetsuppgifter arbetar med bland annat följande:

  • planerar, leder och samordnar verksamheten inom det egna ansvarsområdet;
  • följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål;
  • vidtar eller föreslår åtgärder vid avvikelser;
  • bedömer medarbetarnas arbetsinsatser och rekryterar nya medarbetare;
  • utreder organisations- och arbetsformer, resurskrav och utbildningsbehov.

Försäljningschefer som har högre svårighetsgrad på sina arbetsuppgifter arbetar med bland annat följande:

  • utarbetar förslag till policy och strategier samt metod och teknik för genomförande och uppföljning av verksamheten och dess resultat;
  • gör prioriteringar och omdisponeringar;
  • beslutar om åtgärder;
  • svarar för organisations- och arbetsformer;
  • ansvarar om personalutveckling.


Försäljningschefer kan också ha andra arbetstitlar, som t.ex demand supply planner, verksamhetsansvarig eller ekonomichef.

Lön

Marknadslönen för försäljningschefer i Sverige år 2017 ligger mellan 44 000 och 54 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 51 000 kronor och uppåt.

Visste du att...?
En person med sälj-kompetens kan bland annat arbeta som Demand supply planner, dvs i en yrkesroll där man kopplar samman kunskap om kunderna och om den kommersiella verksamheten med logistik och IT-lösningar.

2 liknande yrke(n)