Chef

Chef

I Sverige är "chef" en arbetsledare med personalansvar. I många andra länder menar man "kock" när man säger "chef".

Den svenske chefen har personalansvar, som inkluderar "leda och fördela arbete", lönesättning och övergripande ansvar för verksamheten.

På skolorna är Rektor = chef. Rektor är ytterst ansvarig, har "sista ordet" vid rekrytering av lärare och övrig skolpersonal, och leder och fördelar arbete på en skola.

Inom olika kommunala förvaltningar är det Förvaltningschefer som är "chefer".

Du som är intresserad av yrket "chef" i betydelsen "kock", se yrkespresentationen Kock>>.

Du som är intresserad av yrket "chef" i betydelsen "ansvarig arbetsledare" tänk på att chefen har många olika arbetsuppgifter och ett stort ansvar. Hen måste tänka på "grupptillhörighet", dvs se till att alla medarbetare känner sig delaktiga i det företaget eIIer organisationen gör, att alla medarbetare har gemensamma mål som de strävar efter tillsammans, att de jobbar som ett lag, hela tiden hjälper varandra att bli bättre. Chefsjobbet är ingen enmanssport där en person kan glänsa, det handlar om att lyfta tillsammans.

Du som är intresserad av yrken i arbetsledande funktioner (arbetstitlar kan variera - t.ex kan man vara anställd som "funktionschef" eller som "teamledare", "skiftledare" eller "planeringsledare") läs gärna i följande yrkespresentationer:
Koordinator>>
VD>>

Arbetsledare>>

Projektledare>>

Teamledare>>

Skolledare/rektor>>

Enhetschef>>

Enhetschef inom social omsorg>>.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mansdominerat: ca 61 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).