Chef

Chef

I Sverige är "chef" en arbetsledare med personalansvar. I många andra länder menar man "kock" när man säger "chef".

Den svenske chefen har personalansvar, som inkluderar "leda och fördela arbete", lönesättning och övergripande ansvar för verksamheten.

På skolorna är Rektor = chef. Rektor är ytterst ansvarig, har "sista ordet" vid rekrytering av lärare och övrig skolpersonal, och leder och fördelar arbete på en skola.

Inom olika kommunala förvaltningar är det Förvaltningschefer som är "chefer".

Du som är intresserad av yrket "chef" i betydelsen "kock", se yrkespresentationen Kock>>.

Du som är intresserad av yrket "chef" i betydelsen "ansvarig arbetsledare" tänk på att chefen har många olika arbetsuppgifter och ett stort ansvar. Hen måste tänka på "grupptillhörighet", dvs se till att alla medarbetare känner sig delaktiga i det företaget eIIer organisationen gör, att alla medarbetare har gemensamma mål som de strävar efter tillsammans, att de jobbar som ett lag, hela tiden hjälper varandra att bli bättre. Chefsjobbet är ingen enmanssport där en person kan glänsa, det handlar om att lyfta tillsammans.

Du som är intresserad av yrken i arbetsledande funktioner (arbetstitlar kan variera - t.ex kan man vara anställd som "funktionschef" eller som "teamledare", "skiftledare" eller "planeringsledare") läs gärna i följande yrkespresentationer:

Försäljningschef>>
Koordinator>>
VD>>

Arbetsledare>>

Projektledare>>

Teamledare>>

Skolledare/rektor>>

Enhetschef>>

Enhetschef inom social omsorg>>.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mansdominerat: ca 61 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Visste du att...?
Det finns i Sverige en officiell uppdelning: chefer på Högre respektive Lägre nivå. Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Det kan också vara en chef på mellannivå som är underställd en VD.

Med lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och VD. Det kan också vara högsta chefen i ett företag som inte har några chefer på lägre nivåer.

Nyttiga länkar
www.oru.se/utbildning/vi-stor-pa-jobbet - intervju med en konsultchef;
www.scb.se
https://chef.se

7 liknande yrke(n)