Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetsansvarig

Yrkesbeskrivning

För att öka säkerheten i företags datasystem finns i många organisationer datasäkerhetsansvariga som kan leda en hel stab av olika slags specialister. Riskmedvetenhet är en viktigt egenskap för att passa i den här rollen.

Datasäkerhetsansvarig är ansvarig för datasäkerheten i företaget, myndigheten eller organisationer. De utformar säkerhetslösningar inom företagets datasystem och ser till att datasäkerhetssystemen fungerar. De kan arbeta på olika nivåer inom organisationer. IT-säkerhetschefen eller IT-säkerhetsspecialisten deltar i arbetet med att kartlägga risker och formulera mål och riktlinjer för IT-säkerheten inom företaget liksom med att utforma säkerhetslösningar. De gör risk- och sårbarhetsanalyser, granskar säkerheten i olika system och bestämmer åtgärder som behöver göras för att man ska kunna godkänna systemen ur säkerhetssynpunkt. Till uppgifterna hör att skriva instruktioner, handböcker och annan användarinformation. Vidare att utarbeta metoder, arbetssätt och tillgänglighetsklassningar. Säkerhetsarbetet omfattar också återkommande systemtester.

När det gäller bank- och finanssektorn har EU infört ett normsystem för säkerhetsarbetet. Detta är integrerat i de svenska bankernas IT-säkerhet. Det är också viktigt att följa upp och tala om för användare om de bryter mot reglerna eller gör saker som de inte har tillåtelse till. Man ger råd och ordnar utbildning i säkerhetsfrågor. Det är den datasäkerhetsansvarige som ställer krav på att användarna förstår och följer de regler och föreskrifter som sätts upp för säkerhet och sekretess inom företagets datadrift.

Utbildning

Datasäkerhetsansvariga bör ha en högskoleutbildning inom dataområdet. Inom högskolan finns också kompletterande kurser i datasäkerhet. Det finns även datasäkerhetsansvariga som har andra utbildningar, till exempel juridik. Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator. För att få arbete inom ett datayrke behövs oftast en högskoleutbildning med datainriktning. Flera civilingenjörsutbildningar ger också datautbildning.

Framtidsutsikter

För nyutexaminerade råder idag balans på arbetsmarknaden, det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.

Kika gärna även på andra yrkespresentationer, ex. Säkerhetspolis>>.

Nyttiga länkar
www.msb.se - MBS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

4 liknande yrke(n)