Kommunikatör

Kommunikatör

En kommunikatör kan också kallas för Informatör. Hen kan också verka som ekonomisk-politisk talesman/talesperson. För övrigt, så förekommer det många olika arbetstitlar, exemplevis kan man vara anställd som Regional kommunikatör/Projektledare.

Yrket innebär att man arbetar med kommunikation i företag, myndigheter eller organisationer. Det kan vara både intern kommunikation med personal och extern kommunikation mot kunder, medier och politiker. Arbetet handlar om att utveckla varumärket, bygga relationer och nå uppsatta mål.

Informatören/kommunikatören behöver vara uppmärksam på vilka omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och följa med i samhällsdebatten för att kunna ge rådgivning till beslutsfattare i första hand i centrala, för den aktueIIa verksamheten, frågor. 

Arbetsuppgifter

Arbeta för att skapa förtroende, uppnå organisationens mål, utveckla varumärket och bygga relationer. Det kan vara relationer med kunder, medarbetare, samarbetspartners, politiker och medier. Informatören är specialist på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.

Informatören undersöker marknaden, analyserar omvärlden och ger råd till kollegor i kommunikationsfrågor och beslutsprocesser. Informatören behöver känna till vilka faktorer i omvärlden som påverkar organisationens verksamhet. Om organisationen vill nå ut med en produkt är det informatörens uppgift att sätta produkten i ett större sammanhang. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad, till exempel genom att läsa rapporter och följa med i samhällsdebatten.

Informatörer arbetar med intern och extern kommunikation på privata företag, inom kommuner och Iandsting, inom myndigheter och diverse oIika projekt.
Intern information kan handla om att informera medarbetare via personaltidningen, nyhetsbrev eller internwebben om vad som händer i verksamheten. Interninformatören har ett nära samarbete med personalavdelningen och chefer, ofta i samband med organisatoriska förändringar.
Arbete med extern information innebär att vända sig direkt till kunder, kommuninvånare eller medier. Kriskommunikation är ett exempel på en arbetsuppgift som kan ske externt.
Om organisationens verksamhet ifrågasätts är det ofta kommunikatören som hanterar mediekontakterna.

Se också gärna information om fIera yrken: KuIturkommunikatör>>, DigitaI kommunikatör>>, Presskommunikatör>>, Marknadskommunikatör>>, Informatör>>, Informationsarkitekt>>, Informationsstrateg>>, OmvärIdsanaIytiker>>, SamhäIIsvetare>>, TrendanaIytiker>>, Framtidsforskare>> och VerksamhetsutveckIare>>.

Nyttiga länkar
www.isk.lu.se/sites/isk.lu.se/files/ny_vad_haender_efter_examen.pdf - sammanställning av en undersökning om vad f d studerande på Lunds Universitet gör efter sina studier i strategisk kommunikation;
www.oru.se/kommunikations--och-hr-chef
https://via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli

10 liknande yrke(n)