Lärare

Lärare

Som lärare kan man arbeta på olika nivåer, allt från förskolan till högskolan.

Du kan undervisa i en mängd ämnen, både praktiska och teoretiska. Gemensamt för läraryrket på alla nivåer är att läraren oftast har ganska fria händer när det gäller att lägga upp arbetet, men samtidigt måste följa de mål som anges i läroplanen. Eftersom du som lärare arbetar med personer och deras utveckling är det viktigt att du är intresserad av människor.

Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Vilken typ av lärare skulle du viIja bIi (vad skuII passa dig bäst)? Besök sajten "För det vidare - som är SkoIverkets sajt för den som funderar på att bIi Iärare.

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning, bedriva undervisningen och sätta betyg. Om vilka Krav som ställs för att få undervisa, läs på Skolverkets hemsida>>

Varför välja bli Lärare? - Se en kort videofilm (1 min) här>>

En hemsida för dig som är intresserad av IärarutbiIdningar är svenska högskoIornas gemensam hemsida - www.studera.nu

Var god Iäs även i andra yrkespresentationer: lärare för lägre årskurser i grundskoIan, grundskoIeIärareämnesIärare, yrkeslärarebiIdIärare, sIöjdIäraremusikIärare, ridIärare, högskoIeIärare, foIkhögskoIeIärare, speciaIIärarewaIdorfIärare.

Yrkesporträtt
Möt >> Charlotta, som jobbar som Lärare i Järfälla kommun.

UtbiIdning

Sedan 1 juli 2011 är lärare i Sverige ett legitimationsyrke. Mer information kring detta finner du på www.skolverket.se.
Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola.
Det kan finnas "kombinations"-utbildningar, ex. Civilingenjör-och-Lärare>>, ett femårigt program på KTH i Sthm.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden förväntas vara mycket god på fem till tio års sikt. En prognos från Skolverket bedömer att det kommer att utexamineras ca 31 700 ämneslärare mellan 2015 och 2029 samtidigt som behovet uppges uppgå till 56 400.

Karriärmöjligheter inom skolväsendet
Med lärarutbildning "i bagaget" kan man söka tjänster som försteläraren, biträdande rektor eller som rektor/skolledare samt som diverse administrativa tjänster, t.ex som utbildningsadministratör eller administrativ chef inom olika skolformer, bl a på högskolor/universitet, som enhets- eller förvaltningschef på kommunala förvaltningar, i första hand på utbildnings- eller vuxenutbildningsförvaltningen. 

Alternativa karriärmöjligheter
En person med lärarutbildningen i "bagaget" kan även arbeta på andra arbetsplatser än i skolorna och i andra branscher än Utbildningsbranschen. Exempelvis kan lärare få jobb som Arbetsförmedlare>>, som Integrationssamordnare, som KAA-ansvariga>>; man kan också bli t.ex Utbildningsjournalist eller Utredare>> (t.ex Studiestödsutredare>>Utredare på Försäkringskassan>> eller på Skatteverket>>).

Visste du att...?

  • Förkortning "PT" står inte längre endast för "personlig tränare" utan kan stå även för "personal teacher". Personal teachers arbetar bl a med att sätta ihop utbildningar och utvecklingsplaner för den enskilda personen.
  • Den första kvinnliga "överlärare"/rektor i Sverige hette Sigrid Jonsson (1894-1989). Källa: www.karlskoga.se.

Nyttiga länkar
www.oru.se/en-lärare
www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-legitimation
www.lararforbundet.se
www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararyrket---ett-latt-val
www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet - info om hur en obehörig verksam lärare kan få lärarbehörighet;
www.kometprogrammet.se - Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod, ett utbildningsprogram för föräldrar & lärare (verktyg för att minska bråk & konflikter hemma & i skolan);
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare - info om ett femårigt program "Civilingenjör & lärare" i Stockholm;
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/minska-avhopp-fran-gymnasiet - processstöd från Skolverket för att minska antal elever som inte slutför sina studier;
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september);
telge.se/jenny - artikel om Jenny, som efter många år som ingenjör & konsult, valde läraryrket;
ww.pedagogisktcentrum.se/sida/nya-eu-projekt
www.skolverket.se/polopoly_fs - Tabell över poänggränser för utökad behörighet;
www.su.se/lararutbildningar - info om ULV-projektet (komplettera utländsk lärarexamen för att bli behörig att undervisa i Sverige);
www.skolverket.se/kompetens - läs på Skolverkets hemsida om behörighet utöver examen;
www.svenskaakademien.se/press/svenska-akademiens-svensklararpris - priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen;
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;
http://www.ted.com

41 liknande yrke(n)